Koden

En reviderad svensk kod för bolagsstyrning gäller från den 1 november 2015 för alla bolag, vilkas aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad. Reglerade marknader i Sverige är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity.

För närvarande finns två anvisningar utgivna till den nu gällande koden (Anvisning 1-2016 avseende regel 2.1 och 7.2 och Anvisning 2-2016 avseende regel 10.3).