Koden

En reviderad svensk kod för bolagsstyrning gäller från den 1 december 2016 för alla bolag, vilkas aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad. Reglerade marknader i Sverige är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity.

För närvarande finns inga anvisningar utgivna till den nu gällande koden.