Bolagsstyrning

Bolagsstyrning syftar till att säkerställa att bolag som inte leds av sina ägare drivs med ägarnas intresse för ögonen.

Spritt ägande kan innebära intressekonflikter 

Med ett spritt ägande i de börsnoterade bolagen ökar risken för att bolagen inte drivs entydigt i enlighet med ägarnas intresse. Styrelser och anställda företagsledningar kan ha delvis avvikande intressen, till exempel när det gäller avkastningskrav på kortare och längre sikt, risktagande, finansiell struktur och ersättningar. Denna risk är särkilt uttalad i bolag som saknar starka huvudägare men föreligger i större eller mindre grad i alla bolag med betydande inslag av ägande som inte aktivt medverkar i styrningen av bolaget.

God bolagsstyrning minskar risken 

För att minska risken för sådana intressekonflikter har olika former av regler och riktlinjer för styrningen av bolag tillkommit som komplement till lagstiftningen. I många länder i Europa, liksom i andra delar av världen, har detta till stor del skett i form av s.k. koder för bolagsstyrning. I USA har motsvarande utveckling i huvudsak skett genom lagstiftning och tvingande börsregler. Även mellanstatliga sammanslutningar som OECD och EU har utfärdat olika former av regler och riktlinjer i bolagsstyrningsfrågor.

Det här avsnittet belyser kortfattat den historiska framväxten av modern bolagsstyrning i Sverige och internationellt samt ger en översiktlig beskrivning av svensk och nordisk bolagsstyrning.