Kollegiet verkar för god bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Detta syftar i sin tur till att förbättra förtroendet för bolagen på kapitalmarknaden och hos den svenska allmänheten och därigenom skapa goda betingelser för bolagens försörjning av riskvilligt kapital.

 Kollegiets uppdrag är att förvalta Svensk kod för bolagsstyrning och på andra sätt främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag. Svensk kod för bolagsstyrning är en samling riktlinjer för god bolagsstyrning som alla börsnoterade bolag är förpliktade att tillämpa.

Kollegiet ska också verka för god sed på den svenska aktiemarknaden genom att ansvara  för sådana frågor som fram till maj 2010 handlagts av Näringslivets börskommitté.

Kollegiets verksamhet är en del av det svenska näringslivets självreglering på värdepappersmarknaden.