Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar med ikraftträdande 1 juli 2012

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde den 20 februari 2012 förslaget till reviderade takeoverregler för de reglerade marknaderna. Kollegiet har som då aviserades nu färdigställt en reviderad version av reglerna om takeovers på handelsplattformarna NASDAQ OMX, First North, Nordic MTF och AktieTorget. Dessa regler är i allt väsentligt likalydande med takeoverreglerna för reglerade marknader. De reviderade takeoverreglerna för vissa handelsplattformar träder i kraft den 1 juli 2012.

Kollegiet ansvarar sedan 2010 för de frågor om god sed på aktiemarknaden som tidigare hanterade av Näringslivets Börskommitté. Ändringarna av takeoverreglerna sammanfattas i bifogad PM samt ändringsmarkerad version av reglerna jämfört med 2010 års version. En engelsk översättning kommer att offentliggöras så snart den färdigställts.