Avdelare

12-04-20 Pressmeddelande

Reviderade takeover-regler för vissa handelsplattformar

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde den 20 februari 2012 förslaget till reviderade takeover-regler för de reglerade marknaderna. Kollegiet har som då aviserades nu färdigställt en reviderad version av reglerna om takeovers på handelsplattformarna NASDAQ OMX, First North, Nordic MTF och AktieTorget. 

Dessa regler är i allt väsentligt likalydande med takeover-reglerna för reglerade marknader. De reviderade takeover-reglerna för vissa handelsplattformar träder i kraft den 1 juli 2012.

Kollegiet ansvarar sedan 2010 för de frågor om god sed på aktiemarknaden som tidigare hanterade av Näringslivets Börskommitté.

 Läs pressmeddelandet här.

 Förslag till reviderade takeover-regler för handelsplattformar 2012

 Förslag till reviderade takeover-regler för handelsplattformar 2012 –ändringsmarkerad

 Bilaga – pressmeddelande 2012-02-20

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om takeover-reglerna på ASK:s webbplats