Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 november 2015

Efter breda kontakter med användarna görs ett antal smärre justeringar i den svenska bolagsstyrningskoden, se ändringsmarkerad kommenterad version.

Förslag från ett antal utländska institutionella ägare om obligatorisk individuell omröstning och rösträkning vid styrelseval har inte föranlett någon ändring i koden. Kollegiet uppskattar de internationella investerarnas engagemang avseende svensk bolagsstyrning och reglerna i den svenska koden och har noggrant har övervägt de synpunkter som framförts. Kollegiet finner inte att skälen för att införa regler i Koden som föreskriver individuell omröstning eller automatisk rösträkning vid styrelseval är tillräckligt starka mot bakgrund av de möjligheter som svensk aktiebolagsrätt erbjuder och den välfungerande praxis som finns i bolagen och dess valberedningar. Kollegiets slutsatser presenteras i ett position paper, se bifogat dokument.

Koden reviderades senast 2009 och den nu gällande versionen trädde i kraft den 1 februari 2010. Mot bakgrund av den tid som förflutit genomförde Kollegiet under 2013 flera rundabordssamtal, en öppen remissförfrågan och ett högnivåsymposium för att identifiera behov av regelförändringar. Kollegiet har också sedan 2010 utfärdat fyra anvisningar som ska implementeras i koden. Även börsernas förändrade regler motiverar en översyn av koden.

- Våra rundabordssamtal och remissrundan visar att användarna på det hela taget är nöjda, men de har påpekat vissa brister i koden som vi nu åtgärdar, säger Arne Karlsson, Kollegiets ordförande.

Ett förslag till reviderad kod publicerades den 5 juni 2015 för öppen remiss fram till den 1 september 2015. Ett drygt femtontal remissvar inkom som har sammanställts och analyserats. Remissvaren finns tillgängliga under flikenReviderad kod 2015.

Ett ytterligare skäl för en översyn är EU-kommissionens fortsatta arbete på bolagsstyrnings-området, med ett antal regelförslag som följd. Koden har anpassats till EU:s rekommendation om kvaliteten på företagsstyrningsrapporteringen, men en anpassning till övriga kommande EU-regler får göras så snart implementeringen i svensk rätt står klar.

- De kommande EU-reglerna motiverar ett fortsatt kodrevideringsarbete, som också kommer att inkludera de synpunkter som kommit in i den senaste remissrundan men som inte slutgiltigt behandlats nu, säger Kollegiets verkställande ledamot Björn Kristiansson.

Den reviderade bolagsstyrningskoden träder i kraft den 1 november 2015