Korrekturfel Koden

I den uppdaterade Svensk kod för bolagsstyrning med ikraftträdande den 1 november 2015 som skickats ut och funnits tillgänglig på Kollegiets webbplats under en kort tid, har det tyvärr insmugit sig ett fel. I regel 10.3 har tidigare kravet på att bolagen på sin webbplats ska ha aktuell information i följande avseende fallit bort:

  • en redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Då någon ändring inte varit avsedd har kravet återförts i regeltexten. Vidare ska inte det sista
stycket i regel 10.3 ges någon egen numrering (10.4), varför det stycket återförts till regel 10.3.

Ett ändringsblad med korrekt lydelse av regel 10.3 bifogas. Den korrekta versionen av Koden
finns tillgänglig på Kollegiets webbplats.