Kollegiets synpunkter till Finansdepartementet på CRD IV

Kollegiet lämnade den 17 augusti 2011 sina synpunkter på de förslag till bolagsstyrningsregler som återfinns i utkastet till direktiv och förordning för genomförande av CRD IV