Avdelare

12-01-20

Kollegiets synpunkter på EU-förslag om revisorsfrågor

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till nytt direktiv och förordning avseende revisorer och revision. Kollegiet avvisar förslaget i dess helhet. Förslaget bör återsändas till kommissionen för att kompletteras med en genomarbetad konsekvens- och kostnadsanalys.