Kollegiets synpunkter på EU:s grönbok om bolagsstyrning i noterade bolag

Kollegiet lämnade den 17 juli 2011 sina synpunkter till EU-kommissionen på grönboken om corporate governance i noterade bolag