Kollegiets remissvar på Ds 2012:4 Revision i finansiella företag

Kollegiet avstyrker i sitt remissvar de föreslagna lagändringarna.