Kollegiets remissvar på Ds 2012:37 om riktade emissioner i börsbolag