Avdelare

11-11-25

Kollegiets remissvar på förslag till ändring av Leo-reglerna

Kollegiet lämnar synpunkter till ESMA på Empty Voting ESMA, European Securities and Markets Authority, har begärt synpunkter beträffande s.k. Empty Voting, dvs utnyttjande av rösträtt för aktier trots att den egentliga ekonomiska äganderätten till aktierna innehas av annan.