Avdelare

11-11-01

Kollegiets remissvar på förslag till ändring av Leo-reglerna

Kollegiet har av justitiedepartementet inbjudits att avge remissvar på promemorian Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier (Ds 2011:21), som behandlar förslag till ändring av de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

I remissvaret avvisar Kollegiet den föreslagna sänkningen av majoritetskravet från nio tiondels till två tredjedels majoritet, men välkomnar ett undantag för överlåtelser av aktier i mindre dotterbolag, varvid vissa synpunkter lämnas på undantagsbestämmelsens utformning. Dessutom lämnas förslag till begränsning av reglernas tillämpningsområde till noterade bolag.

 Läs remissvaret här.