Avdelare

10-08-12

Kollegiets remissvar på EU:s grönbok om bolagsstyrning i finansiella företag

Kollegiet har inbjudits att till Finansdepartementet inkomma med synpunkter på EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning i finansiella företag [COM(2010) 284 final]. Trots att Kollegiets ansvarsområde endast delvis täcker det område grönboken behandlar (dvs. finansiella företag vars aktier är noterade på reglerad marknad) har Kollegiet valt att på ett principiellt plan besvara remissen.

I sitt svar framför Kollegiet kritiska synpunkter på de tankar om väsentligt utökad och i vissa avseenden långtgående reglering av bolagsstyrning inom finanssektorn som framförs i grönboken. Bland annat pekar Kollegiet på att det ännu saknas empiriskt väl underbyggd kunskap om vilken roll bristande bolagsstyrning har spelat för uppkomsten av och den fortsatta utvecklingen av den finansiella krisen. Vidare pekar Kollegiet på vikten av att beakta de skilda corporate governance-system som finns bland medlemsstaterna vid en fortsatt utvidgning av gemensam EU-reglering på detta område.

 Läs remissvaret här.