Avdelare

14-11-21 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar rekommendation om riktade kontantemissioner

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (Nasdaq Stockholm eller NGM Equity) eller någon av handelsplattformarna First North, Nordic MTF eller AktieTorget. Rekommendationen ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

 Läs hela pressmeddelandet här.

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om rekommendationen på ASK:s webbplats