Avdelare

17-02-13 Pressmeddelande

Kollegiet påbörjar översyn av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har i samråd med Nasdaq Stockholm beslutat att inleda en ordinarie översyn av de s.k. takeover-reglerna, som reglerar offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Kollegiet har tillkallat Aktiemarknadsnämndens direktör, adj. professorn Rolf Skog, som utredare, att bistås av advokaten Erik Sjöman, samt Björn Kristiansson och Tobias Hultén från Kollegiet. Liksom vid tidigare arbete med takeover-reglerna avses arbetet bedrivas i nära samråd med en brett sammansatt referensgrupp. Arbetet kommer att utföras under år 2017.

 Läs hela pressmeddelandet här.

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om takeover-reglerna på ASK:s webbplats