Avdelare

11-05-26 Pressmeddelande

Kollegiet inleder översyn av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att inleda en mindre översyn av takeover-reglerna. Bland annat ska regler för avtal som träffas mellan budgivare och målbolag gås igenom.

Kollegiet tog 2010 över Näringslivets Börskommittés (NBK) arbetsuppgifter och har nu beslutat att inleda en översyn av de regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”takeover-reglerna”) som NBK tidigare tagit fram.

 Läs hela pressmeddelandet här.

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om takeover-reglerna på ASK:s webbplats