Avdelare

17-09-18 Pressmeddelande

Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort förslag till reviderade takeover-regler. De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Huvudpunkterna i de nya reglerna:
Indirekta förvärv – om budgivaren förvärvar kontrollen över ett holdingbolag som i sin tur äger aktier i målbolaget kommer villkoren i det indirekta förvärvet att behöva beaktas vid fastställande av lägsta tillåtna budpris. Budgivaren blir skyldig att offentliggöra hur köpeskillingen allokerats.
Betalning av budvederlaget – förutsättningarna för att få lämna ett offentligt erbjudande skärps. Eventuella myndighetstillstånd som behövs för att budgivaren ska kunna utbetala budvederlaget måste ha erhållits redan när budet offentliggörs.
Allmän uppdatering – bl.a. erinras om att Aktiemarknadsnämnden, om det bedöms vara påkallat, kan lämna anvisningar om hur parterna i en budstrid bör agera.
Sanktionsavgift – den högsta sanktionsavgiften för överträdelse av reglerna höjs till 500 miljoner kronor.

 Läs hela pressmeddelandet här.

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om den aktuella revideringen på ASK:s webbplats