Årsrapport 2011

I rapporten finns bl.a. en redogörelse för Kollegiets arbete med den revidering av koden som genomfördes 2010, arbete med EU-kommissionens grönbok om corporate governance samt den sedvanliga redovisningen av hur bolagen tillämpat koden under det gångna året. Vidare finns i avsnittet Utblick några artiklar av fristående skribenter som belyser aktuella frågeställningar inom svensk och internationell bolagsstyrning.