Regler om ersättningar och om riktade kontantemissioner

Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram

Kollegiet har utfärdat regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram (”Ersättningsreglerna”). Ersättningsreglerna ersätter den tidigare självregleringen avseende ersättning till ledande befattningshavare samt aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Reglerna innehåller också vissa bestämmelser som kompletterar reglerna i aktiebolagslagen om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021.

Ersättningsreglerna

Rekommendation om riktade kontantemissioner

Kollegiet har utfärdat en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME eller Spotlight Stock Market.

Rekommendationen utfärdades den 21 november 2014 och började tillämpas den 1 januari 2015.

Riktade emissioner 2014-11-21