Finansiering

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är ett av fyra sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. De övriga är Aktiemarknadsnämnden, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering. Dessutom finns ett gemensamt administrativt kansli som drivs i Självregleringen i Sverige Service AB.

Finansieringen av verksamheten sker genom avgifter. Avgiften betalas huvudsakligen av de noterade bolagen på den svenska finansmarknaden som är organiserade genom huvudmannen Aktiemarknadsbolagens förening och till en mindre del av de övriga huvudmännen; FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella Ägares Förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv samt genom betalning för tjänster utförda av sakorganet Aktiemarknadsnämnden.