Remissvar SOU 2016:34

 

Kollegiet har lämnat remissvar på betänkandet Revisorns skadeståndsansvar, SOU 2016:34