Remissvar på FI-promemorian En ny ordning för redovisningstillsyn

Kollegiet har lämnat remissvar avseende Finansinspektionens promemoria En ny ordning för redovisningstillsyn.