Remissvar Ds 2015:25

 

Kollegiet har lämnat remissvar på departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd Ds 2015:25