Remissvar Ds 2014:45

Kollegiet har lämnat remissvar på departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Ds 2014:45