Kollegiets synpunkter på ISS förslag till reviderad Benchmark Policy

Kollegiet har lämnat synpunkter på ISS förslag till reviderad Benchmark Policy.