Kollegiets svar på EU:s webbenkät om icke-bindande riktlinjer för rapportering av icke-finansiell information

Kollegiet har i relevanta delar lämnat sina sypunkter på en enkät från EU-kommissionen beträffande icke-bindande riktlinjer för rapportering av icke-finansiell information. Observera att vissa frågor avsiktligen lämnats obesvarade med anledning av att dessa bedömts ligga utanför Kollegiets verksamhetsområde alternativt inte kunnat besvaras tillfredsställande inom det begränsade svarsutrymmet.