Kollegiet lämnar synpunkter med anledning av Justitiedepartementets remiss av promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

Kollegiet för svensk bolagstyrning har lämnat synpunkter på promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor (Ju2023/00484).