Koden fungerar - men kan behöva justeras under hösten

Kollegiets Årsrapport 2009 visar att den reviderade koden fungerar även för de många mindre börsbolag som nu skall tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Samtidigt kan koden behöva anpassas till ny EU-reglering om ersättningar till ledande befattningshavare och svensk lagstiftning.

I sin årsrapport för 2009 redovisar Kollegiet bland annat resultatet av årets genomgång av hur börsbolagen tillämpar koden. Till följd av breddningen av kodens tillämpning från den 1 juli 2008 omfattar årets genomgång ca 250 bolag mot tidigare ett hundratal. Eftersom de tillkommande kodbolagen genomsnittligt är väsentligt mindre än de som tidigare tillämpat koden kunde man förvänta sig en större andel bolag som avviker från koden enligt principen "följ eller förklara". Så har dock inte varit fallet. Tvärtom har de andel av bolagen som inte redovisar någon avvikelse ytterligare ökat, och det genomsnittliga antalet avvikelser per bolag fortsatt att sjunka. Detta är ett gott betyg både för både den reviderade koden och de många tillkommande kodbolagen.

Den 30 april utfärdade EU-kommissionen en komplettering av tidigare rekommendationer om ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag. Syftet är att öka insynen i och aktieägarnas kontroll över börsbolagens ersättningspolicy. Rekommendationen kan genomföras genom självreglering och Kommissionen kommer att följa upp medlemsstaternas genomförande av rekommendationen. På flera punkter finns redan lag eller självreglering i Sverige som överensstämmer med direktivets innehåll.

- Kollegiet för svensk bolagsstyrning anser att självreglering med flexibel tillämpning genom principen "följ eller förklara" ofta är bättre än lagreglering. I den mån svensk reglering behöver anpassas till EU:s nya rekommendation tycker vi därför att det är bättre att det sker inom ramen för koden än genom lagstiftning, säger kollegiets ordförande Hans Dalborg.

I enlighet med principen att undvika överlappning mellan kod och lag kommer också viss anpassning av koden att ske till den nya lagstiftning som har trätt i kraft under första halvåret 2009 för genomförande av EU:s s.k. redovisnings- respektive revisionsdirektiv.

- Koden ska vara ett levande dokument, där självregleringen hävdar sin ställning genom att fortlöpande anpassas till nya förhållanden i bolagens omvärld, säger Per Lekvall, verkställande ledamot i Kollegiet.

Kollegiet tar gärna emot synpunkter och förslag avseende dessa anpassningar av koden. För att kunna beaktas i den första förslagsomgången bör sådana synpunkter ha inkommit senast den 15 augusti till:info@bolagsstyrningskollegiet.se

Ett utkast till förändringar av koden kommer sedan att offentliggöras i slutet av oktober för en bred remiss bland kodens intressenter. De nya reglerna beräknas bli fastställda i december för att träda i kraft snarast möjligt därefter.

Ytterligare information: Per Lekvall: +46 707 519 099