Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeover-regler.

Huvudpunkterna i de nya reglerna:

  • Nya procedurregler vid fördjupad myndighetsprövning – budgivaren åläggs att så snart som möjligt återkalla erbjudandet eller söka dispens hos Aktiemarknadsnämnden om det står klart att erforderliga tillstånd inte kommer att ha erhållits inom den maximala acceptfristen om nio månader. 
  • Rätt att återkomma med ett förnyat erbjudande - en budgivare som återkallat sitt erbjudande med anledning av reglerna om maximal acceptfrist och som därefter erhåller erforderliga tillstånd ges möjlighet att återkomma med ett förnyat erbjudande utan hinder av den generella regeln att ett nytt erbjudande får lämnas tidigast 12 månader efter det föregående.

De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Kollegiets pressmeddelande samt förslagen till nya takeover-regler för reglerade marknader och för vissa handelsplattformar (i ren version samt ändringsmarkerade mot 2017 års regler) bifogas.