Kollegiets remissvar på promemoria om sanktioner enligt CRD4

Kollegiet har lämnat remissvar till finansdepartementet avseende promemorian om sanktioner enligt CRD IV.