Takeoverregler för vissa handelsplattformar

Kollegiet har utfärdat takeoverregler som i allt väsentligt motsvarar de regler som gäller för bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad som ska tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden avseende svenska bolag vilkas aktier handlas på handelsplattformarna NASDAQ OMX First North, Nordic MTF och AktieTorget.

Dessa regler återfinns under denna flik.