Rekommendation riktade kontantemissioner

Kollegiet har den 21 november 2014 utfärdat en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller handlas på First North, Nordic MTF eller AktieTorget. Rekommendationen ska börja tillämpas från den 1 januari 2015.