Vårt uppdrag

Kollegiet ska främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning. En huvuduppgift inom ramen för detta är att se till att Sverige fortlöpande har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Vidare har Kollegiet till uppgift att verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden genom att ansvara för sådana frågor som fram till maj 2010 handlagts av Näringslivets Börskommitté.

Detta innebär att Kollegiet

  • insamlar och analyserar erfarenheter från den praktiska tillämpningen av koden
  • inhämtar synpunkter från dem som tillämpar koden och andra berörda aktörer samt deltar i den allmänna debatten på området
  • följer och söker påverka utvecklingen inom lagstiftning och annan reglering i för svensk bolagsstyrning gynnsam riktning
  • följer utvecklingen internationellt inom området i praktiskt och teoretiskt hänseende och utvärderar dess konsekvenser för svensk bolagsstyrning

för att på grundval därav utfärda de tillämpningsanvisningar till och genomföra de förändringar av koden som bedöms lämpliga samt kommunicera och motivera dessa för berörda aktörer.

Uppgiften avseende de frågor som tidigare handlagts av Näringslivets Börskommitté innebär bl.a. att

  • fortlöpande följa utvecklingen av aktiemarknadsfrågor i Sverige och internationellt, samt
  • när så bedöms erforderligt utfärda regler i syfte att främja god sed på den svenska aktiemarknaden

Normgivande för god bolagsstyrning 

Kollegiets uppgift är således att vara normgivande för god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag. Däremot har Kollegiet ingen övervakande eller dömande roll när det gäller hur enskilda bolag tillämpar koden. Övervakning av att koden tillämpas på ett sätt som står i överensstämmelse med respektive börsavtal är en uppgift för de marknadsplatser där bolagens aktier är noterade. Sedan är det kapitalmarknadens aktörer som avgör i vilken grad ett enskilt bolags sätt att följa eller avvika från kodens regler inger förtroende från ett investerarperspektiv.

Bilden av svensk bolagsstyrning internationellt 

Utöver att förvalta koden ska Kollegiet även på andra sätt främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning samt verka för ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning på den internationella kapitalmarknaden. Kollegiet är också remissorgan i lagstiftningsärenden m.m. inom sitt ansvarsområde.

Relaterade dokument