Stadgar

Stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden innefattar dels föreningen, dels dess fyra sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering. 

Nedan återges de delar av stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som gäller Kollegiet för svensk bolagsstyrning, inklusive ändringar antagna av föreningsmötet den 24 maj 2018, samt senast antagna av det extra föreningsmötet den 23 november 2020.

Verksamhet

§ 29
Kollegiet ska

 • främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning, främst genom att tillse att Sverige vid var tid har en relevant, aktuell och effektiv kod för bolagsstyrning i aktiemarknadsbolag samt utländska bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige (börsnoterade bolag),

 • främja god sed på den svenska aktiemarknaden genom att utfärda regler beträffande god sed, inklusive regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, på denna marknad, samt

 • internationellt verka för ökad kunskap om svensk bolagsstyrning och den svenska aktiemarknaden samt tillvarata svenska intressen inom dessa områden.

§ 30
Kollegiet är normgivande men inte övervakande eller dömande organ i svensk självreglering avseende börsnoterade bolag samt svenska och utländska bolag vars aktier på bolagets initiativ handlas på en handelsplattform, MTF, i Sverige (noterade bolag).

Uppgiften att främja svensk bolagsstyrning innebär bland annat att

 • följa tillämpningen av koden och den allmänna debatten inom området och sammanställa och analysera de erfarenheter och synpunkter om den praktiska användningen av koden som därvid framkommer,

 • följa utvecklingen inom lagstiftning och annan regelgivning på bolagsstyrningens område, - följa utvecklingen i andra länder, i relevanta överstatliga organisationer och organ samt inom den akademiska forskningen på området,

 • på grundval därav göra de förändringar av koden som Kollegiet bedömer lämpliga samt förankra dessa hos berörda aktörer.

Uppgiften att främja god sed på den svenska aktiemarknaden innebär bland annat att

 • följa tillämpningen av utfärdade regler, inklusive regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, på marknaden,

 • följa utvecklingen av lagstiftning och annan regelgivning samt akademisk forskning avseende aktiemarknadsfrågor i Sverige och internationellt, samt

 • på grundval därav utfärda de nya regler eller de förändringar av befintliga regler som bedöms lämpliga samt förankra dessa hos berörda aktörer.

Sammansättning

§ 31
Kollegiet består av ordförande, vice ordförande samt högst tolv övriga ledamöter, varav en kan utses till verkställande ledamot. Samtliga utses av styrelsen för två år i sänder, varvid omkring hälften av ledamöterna utses varje år. Ledamot i Kollegiet ska bidra till Kollegiets arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet, inte representera något avgränsat bakomliggande intresse.

§ 32
Kollegiet ska ha en bred sammansättning som ger trovärdighet åt dess förmåga att fullgöra sina uppgifter med hög kompetens och full integritet gentemot enskilda aktörer och andra intressen. För att tillgodose detta bör följande erfarenheter, kompetensområden och perspektiv, med bäring på förhållanden i börsnoterade bolag och på aktiemarknaden, vara representerade på ett balanserat sätt bland Kollegiets ledamöter:

 • Institutionellt, privat samt statligt ägande.

 • Svensk och internationell kapitalmarknad.

 • Företagsledning och styrelsearbete. 

§ 33
Utöver enligt ovan tillsatta ordinarie ledamöter kan Kollegiet adjungera ytterligare personer till sitt arbete för enskilda möten eller fortlöpande. Beslut om fortlöpande adjungering ska biträdas av samtliga ordinarie ledamöter.

§ 34
Kollegiet ska ha ett sekretariat som leds av Kollegiets sekreterare, vilken utses av Kollegiet. Sekreteraren kan på förslag av Kollegiet av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utses till verkställande ledamot för den tid uppdraget som sekreterare varar. 

§ 35
Kollegiet ska fortlöpande rapportera Kollegiets ekonomi till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 

Arbetsformer

§ 36
Kollegiet ska sammanträda minst fyra gånger per år, och därutöver vid behov. Ordföranden kallar till sammanträde efter samråd med sekreteraren. Därutöver kan enskild ledamot påkalla att Kollegiet ska sammanträda. 

§ 37
För beslutsförhet krävs att minst hälften av Kollegiets ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Varje ledamot har en röst. Ledamot har rätt att få avvikande uppfattning noterad i protokollet. Beslut fattas normalt med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Dock ska beslut om ändring av kodens regler eller införande av nya eller ändring av befintliga regler avseende god sed på aktiemarknaden fattas med kvalificerad majoritet om minst tre fjärdedelar av samtliga ordinarie ledamöter. 

§ 38
Kollegiet ska i plenum fastställa en arbetsordning där formerna för Kollegiets arbete närmare regleras och informera Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden om innehållet i arbetsordningen.