Sammansättning

Kollegiet består av ordförande, vice ordförande samt högst tolv övriga ledamöter. Samtliga utses av styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Ledamöternas roll

Rollen som ledamot i Kollegiet innebär att bidra till Kollegiets arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet, inte att representera något särskilt avgränsat bakomliggande intresse.

Kollegiets stadgar 

Kollegiet ska enligt sina stadgar ha en sammansättning som ger trovärdighet åt dess förmåga att förvalta koden med hög kompetens och full integritet. För att tillgodose detta bör följande erfarenheter, kompetensområden och perspektiv vara representerade på ett balanserat sätt bland Kollegiets ledamöter:

  • Institutionellt, privat och statligt ägande
  • Svensk och internationell kapitalmarknad
  • Företagsledning och styrelsearbete

Till Kollegiet är knutet ett kansli med uppgift att svara för den löpande verksamheten. Kansliet leds av Kollegiets verkställande ledamot.