Nyheter 2015

 • I den uppdaterade Svensk kod för bolagsstyrning med ikraftträdande den 1 november 2015 som skickats ut och funnits tillgänglig på Kollegiets webbplats under en kort tid, har det tyvärr insmugit sig ett fel. I regel 10.3 har tidiga...

 • Efter breda kontakter med användarna görs ett antal smärre justeringar i den svenska bolagsstyrningskoden, se ändringsmarkerad kommenterad version. Förslag från ett antal utländska institutionella ägare om obligatorisk individu...

 • Ett antal utländska institutionella ägare och Norges Bank Investment Management har lämnat förslag om obligatorisk individuell omröstning och rösträkning vid styrelseval. Kollegiet uppskattar de internationella investerarnas engag...

 • Kollegiet har lämnat remissvar på betänkandet Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49

 • Kollegiet har lämnat remissvar på departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd Ds 2015:25

 • Kollegiet har presenterat Årsrapport 2014, se länk till rapporten. Tryckta exemplar av rapporten kan beställas via beställningslänken på på Kollegiets webbplats

 • Kollegiet har lämnat remissvar på betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn SOU 2015:19

 • Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 15 juni 2015 för att kunna jämföra med den statistik som togs fram per den 2 januari 2015. Unde...

 • Kollegiet inbjuder intresserade att lämna synpunkter på det förslag till reviderad kod som finns bifogat på i en ändringsmarkerad och en ren kommenterad version. Synpunkterna behöver komma in till Kollegiet senast den 1 september ...

 • Kollegiet har lämnat remissvar på departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Ds 2014:45

 • Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 2 januari 2015. Pressmeddelande och underlag finns bifogade

 • Kollegiet har lämnat remissvar på utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden