Syfte

Koden är ett led i näringslivets självreglering med syfte att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. Den kompletterar aktiebolagslagen och annan offentlig reglering genom att ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som i allmänhet kan anses utgöra god bolagsstyrning.

God bolagsstyrning innebär att bolagen drivs med sina ägares intresse som ledstjärna. Detta främjar förtroendet för bolagen hos allmänheten och den svenska och internationellt kapitalmarknaden, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för det svenska näringslivets kapitalförsörjning. God bolagsstyrning bidrar därigenom till näringslivets effektivitet och därmed till snabbare tillväxt och ökad dynamik i den svenska ekonomin.