Reviderad kod 2015

Ny kod träder i kraft den 1 november 2015, se bifogad ren och ändringsmarkerad version. De remissynpunkter som kom in i arbetet med den nya koden finns bifogade.

Öppen remiss av förslag till reviderad kod 2015 (2015-06-05)

Koden reviderades senast 2009, och den nu gällande versionen trädde i kraft den 1 februari 2010. Bl.a. mot bakgrund av den tid som förflutit sedan den senaste revisionen genomförde Kollegiet under 2013 flera rundabordssamtal, en öppen remissförfrågan och ett högnivåsymposium för att identifiera behov av regelförändringar.

Ett ytterligare skäl för en översyn är EU-kommissionens fortsatta arbete på bolagsstyrningsområdet, med ett antal regelförslag som följd, främst:

  • EU-kommissionens rekommendation om kvaliteten på företagsstyrnings-rapporteringen ("följ eller förklara"),
  • uppdaterat aktieägarrättighetsdirektiv,
  • direktivet om icke-finansiell information m.m., samt
  • direktivet och förordningen om revisorer och revision.

Av ovanstående EU-initiativ har rekommendationen om följ eller förklara beaktats i denna remissversion. En anpassning av koden till övriga EU-regler får göras så snart implementeringen står klar senare i år eller under 2016.

Kollegiet har också sedan 2010 utfärdat fyra anvisningar som ska implementeras i koden, där den senaste beträffande styrelsens sammansättning m.m. trädde i kraft så sent som den 1 januari 2015. Slutligen behöver koden uppdateras mot bakgrund av de ändringar i börsernas regelverk som skett de senaste åren.

Som underlag för remissarbetet finns Kollegiets förslag till ändringar i koden. Dokumentet, som finns tillgängligt på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se, innehåller en ändringsmarkerad version av koden jämfört med nu gällande kod, där de föreslagna ändringarna motiveras var för sig. Efter remisstidens slut kommer Kollegiet att på grundval av inkomna svar och andra synpunkter som framkommit i den allmänna debatten fastställa den slutligt reviderade koden. Ambitionen är att förändringarna ska kunna träda i kraft från och med den 1 november 2015.