Reviderad kod 2010

Kollegiet för svensk bolagsstyrning presenterar de ändringar av koden som gjorts med anledning av

  • den rekommendation om ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag som EU-kommissionen utgav våren 2009 (2009/3177/EG),
  • ny lagstiftning för genomförande av ändringar av fjärde och sjunde bolagsdirektiven (6 kap. 6-9 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) och 9 kap. 31 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551)),
  • ny lagstiftning för genomförande av det nya åttonde bolagsdirektivet (8 kap. 49 a och b §§ aktiebolagslagen (2005:551)),
  • Nasdaq OMX Stockholms avskaffande av bestämmelser om styrelseledamöters oberoende i sina Regler för emittenter.

Ett förslag till ändrad kod publicerades den 27 oktober 2009 för öppen remiss fram till den 20 november. Ett drygt 15-tal remissvar inkom. Kollegiet har därefter sammanställt och analyserat inkomna svar och på grundval därav fastställt den slutligt reviderade koden. Kollegiet vill tacka alla som inkommit med remissvar. Dessa har haft stor betydelse för arbetet med slutredigeringen av koden.

Den reviderade koden träder i kraft den 1 februari 2010 men med övergångsregler som innebär att vissa av de ändringar som genomförts inte behöver tillämpas förrän vid senare tidpunkt.