Reviderad kod 2008

Den ursprungliga Svensk kod för bolagsstyrning infördes för de större börsbolagen den 1 juli 2005. Efter tre års tillämpning genomförde Kollegiet en större översyn av koden med sikte på att bredda dess tillämpning till alla börsnoterade bolag.

Översynen ledde till en väsentlig förkortning och förenkling av koden utan att ambitionsnivån för god bolagsstyrning sänktes. Den reviderade koden gällde från den 1 juli 2008 för alla börsnoterade bolag. Från den 1 februari 2010 gäller en ny reviderad kod. Se Reviderad kod 2010.

Som en hjälp till marknaden för att få överblick av och förstå motiven till de ändringar som gjordes i Reviderad kod 2008 har Kollegiet sammanställt en kommenterad jämförelse mellan den reviderade och den ursprungliga koden med utgångspunkt från den senare kodens struktur. Som en ytterligare hjälp presenteras samma material även i omvänd ordning, dvs. med utgångspunkt från den reviderade kodens struktur.