Nordisk bolagsstyrning

Det finns en grundläggande likhet mellan de nordiska länderna när det gäller bolagsstyrning, såväl avseende lagstiftning och annan reglering som traditioner och allmän praxis. Samtidigt uppvisar de koder för bolagsstyrning som infördes i dessa länder under åren närmast efter millennieskiftet betydande olikheter.

Detta orsakar praktiska olägenheter, särskilt för bolag med aktier noterade på flera nordiska börser och försvårar en fortsatt integration av den nordiska kapitalmarkaden.

Mot denna bakgrund tillsattes i juni 2007 en gemensam arbetsgrupp för de kodförvaltande organen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med uppgift att analysera likheter och skillnader mellan de olika ländernas bolagsstyrning och att utvärdera möjligheten till ökad samordning av självregleringen inom området. Som ett första steg har gruppen utarbetat en översiktlig beskrivning av bolagsstyrningen i de fem länderna.

Syftet är dels att för en internationell publik beskriva de gemensamma huvuddragen i den nordiska modellen för bolagsstyrning, dels att skapa en grund för fortsatt diskussion av möjligheterna till ökad samordning av ländernas självreglering inom området.

Rapporten är skriven på engelska. Den kan laddas ner i PDF-format eller beställas kostnadsfritt som tryckt skrift.